BIP Trzebielino arrow Sprawy i pliki
Wtorek, 25 lutego 2020
Sprawy i pliki
Skargi i wnioski
PDF Drukuj Email

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46) oraz przepisy Zarządzenia  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w  Urzędzie Gminy w Trzebielinie.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Trzebielinie w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w Referacie Administracyjno Oświatowym Urzędu Gminy w Trzebielinie pokój nr3 telefon nr 59 8580253

Interesantów  w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Wójt Gminy –  w każdy poniedziałek od 13.00-16.00.
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.
Sekretarz Gminy,  Skarbnik Gminy  – w godzinach pracy Urzędu.

Załatwianie skarg i wniosków:
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy w Trzebielinie lub Urzędu Gminy w Trzebielinie załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Jeżeli Wójt Gminy w Trzebielinie nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze  zmianami). Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Czwartek, 29 listopada 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Czwartek, 29 listopada 2012 )
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
PDF Drukuj Email
Czwartek, 29 listopada 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Czwartek, 29 listopada 2012 )
Formularze dotyczące gospodarki gruntami, budownictwa i ochrony środowiska
PDF Drukuj Email
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebani zarządzania drogamilub potrzebami ruchu drogowego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/prowadzenie robót w pasie drogowym
Piątek, 24 kwietnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 02 grudnia 2010 )
Formularze dotyczące spraw obywatelskich
PDF Drukuj Email
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały
 • Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca stałego pobytu
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca czasowego pobytu
 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu
Środa, 22 kwietnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 16 marca 2012 )
Formularze dotyczące działalności gospodarczej
PDF Drukuj Email

CEIDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z instrukcją wypełniania

Środa, 22 kwietnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 16 marca 2012 )
Formularze podatkowe
PDF Drukuj Email
 • DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DR-1 - deklaracja na podatek rolny
 • DL-1 - delkaracja na podatek leśny
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
  DT-1A
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Środa, 22 kwietnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 20 marca 2012 )