BIP Trzebielino arrow Uchwały podjęte w poprzednich kadencjach
Wtorek, 25 lutego 2020
Uchwały podjęte w poprzednich kadencjach
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 6 grudnia 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 5/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i opłat lokalnych w 2007 r. oraz wprowadzenia wzoru formularzy podatkowych.
 • Nr 6/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w obszarze gminy w roku 2007 oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych.
 • Nr 7/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 r.
 • Nr 8/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek cen wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzebielino.
 • Nr 9/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 27 listopada 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino.
 • Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino.
 • Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rady, okreslenia ich liczebności, składów osobowych i przedmiotu działania.
 • Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Rady.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 25 października 2006 roku
PDF Drukuj Email
Nr 219/XLIV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 27 września 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 212/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. zmianiająca uchwałę Nr 59/XVI/1996 w sprawie organizacji oswiaty w gminie.
 • Nr 213XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie.
 • Nr 214/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Trzebielino.
 • Nr 215/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Trzebielino i dalszego postępowania z tymi zwierzętami.
 • Nr 216/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 • Nr 217/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 204/XLI/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych.
 • Nr 218/XLIII/2006 z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 161/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowegego zaopatrzenia oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzebielino.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 23 sierpnia 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 208/XLII/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebielino.
 • Nr 209/XLII/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 161/XXXIII/2005 w sprawie : zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na ternie gminy Trzebielino.
 • Nr 210/XLII/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne.
 • Nr 211/XLII/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 28 czerwca 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 204//XLI/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych.
 • Nr 205/XLI/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Trzebielino.
 • Nr 206/XLI/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. 
 • Nr 207/XLI/206 z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 193/XXXIX/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzebielinie.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 30 maja 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 198/ XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r zmieniająca statutu sołectw Suchorze i Objezierze.
 • Nr 199/XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany i określenia granic okręgów wyborczych i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 • Nr 200/XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie". 
 • Nr 201//XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Trzebielino.
 • Nr 202/XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie Przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Suchorze, Plan Odnowy Sołectwa Suchorze
 • Nr 203/XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 26 kwietnia 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 191/XXXIX/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebielino za 2005 rok.
 • Nr 192/XXXIX/2006 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebielino z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
 • Uchwała Nr 193/XXXIX/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzebielinie. 
 • Nr 194/XXXIX/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino. Regulamin dostrczania wody i odprowadzania ścieków. 
 • Nr 195/XXXIX/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. , Załączniki do Uchwały Nr 195/XXXIX/2006. 
 • Nr 196/XXXIX/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • Nr 197/XXXIX/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 29 marca 2006 roku
PDF Drukuj Email
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 1 marca 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Nr 182/XXXVII/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych
 • Nr 183/XXX/VII/2006 z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 162/XXXIII/2005 określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
 • Nr 184/XXXVII/2006 Rady Gminy Trzebielino z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie : Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 26 stycznia 2006 roku
PDF Drukuj Email
 • Uchwała Nr 176/XXXVI/2006 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
 • Uchwała Nr 177/XXXVI/2006Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Trzebielino na 2006 rok.
  - Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2006 rok.
  - Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzebielino na 2006 rok.
  - Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2006 rok.
 • Uchwała Nr 178/XXXVI/2006 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2006 roku.
  - Gminny Program
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2006.
  - Gminny Program
  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.
  - Koszt realizacji
  Programu GKRPA w 2006 roku.
 • Uchwała Nr 179/XXXVI/2006 wraz z regulaminem Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino. 
 • Uchwała Nr 180/XXXVI Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Zespołu Szkół w Trzebielinie.
 • Uchwała Nr 181/XXXVI/2006 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Czwartek, 03 lipca 2008
Uchwały przyjęte podczas sesji Rady Gminy w dn. 7grudnia 2005 roku
PDF Drukuj Email
 • Uchwała Nr 167/XXXIV/2005 Rady Gminy Trzebielino z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek i opłat lokalnych w 2006 roku oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych.
 • Uchwała Nr 168/XXXIV/2005 Rady Gminy Trzebielino z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2006 roku, oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych.
Czwartek, 03 lipca 2008